Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej

Header page

Projekty

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 50 osób młodych(26K i 24M) w wieku 15-30, posiadających niskie kwalifikacje zawodowe,umiejętności społeczne z powiatu bartoszyckiego w okresie 32 m-cy

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku pracy,które mają służyć indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych a także nabywania i/lub uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz umiejętnosci praktycznych. Kierowany jest do 50 osób młodych (26 K i 24 M) w wieku 15-30 lat, posiadających niskie kwalifikacje zawodowe, umiejętności społeczne z powiatu bartoszyckiego, które z różnych powodów, takich jak np. brak motywacji, brak zaplecza finansowego, niska samoocena, brak odpowiednich wzorców rodzinnych i środowiskowych, czy ogólny brak chęci do podejmowania aktywności w obszarze zarówno edukacyjnym, jak i społecznym, czy zawodowym skutkują, tym że nie kontynuują oni nauki. Przyczynia się to do tego, że oddalają się oni od rynku pracy, schodząc na margines życia społecznego i zawodowego

Wartość ogółem: 882 875,00 zł

Wkład UE: 750 443,75 zł


   Czytaj więcej...

Inkubator Inicjatyw Młodzieżowych ma w założeniach wzmocnienie potencjału młodzieży i organizacji młodzieżowych oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia własnych działań i przedsięwzięć o charakterze społecznym i obywatelskim, a tym samym budować odpowiedzialność za własne środowisko lokalne. To nowoczesna alternatywa dla spędzania wolnego czasu, edukacji i aktywności społecznej i obywatelskiej. Oferta oparta jest na V filarach Przestrzeni, Inspiracji, Rozwoju, Informacji i Wsparciu stara się pobudzać młodych mieszkańców miasta i regionu do działania na rzecz otoczenia i ludzi wokół siebie. Program działania "I IM" oparty zostanie o najlepsze praktyki z Europy, łączące edukację pozaformalną i animację społeczno-kulturalną. Inkubator będzie promował ideę wolontariatu oraz świadomości i odpowiedzialności społecznej. Przede wszystkim przestrzeń i zasoby inkubatora mają wzmacniać i rozwijać osoby i grupy które mają wizję zmiany, są liderami w swoich środowiskach, jak i tych, którzy dopiero wkraczają na tę ścieżkę. Dla jednych i drugich przygotowaliśmy specjalną, indywidualną ofertę wsparcia.
Organizator zamierza realizować postawione sobie cele wykorzystując: otwarte miejsce spotkań młodzieży (forum dyskusyjne) udostępnianie zasobów kadrowych (doradztwo, animacja) lokalowych, sprzętowych oraz dobre praktyki (wolontariat) szkolenia (szkoła liderów młodzieżowych), włączanie się w procesy decyzyjne (młodzieżowa rada miasta), partycypacja publiczna (partnerstwo na rzecz młodzieży).


   Czytaj więcej...

Od 05.01.2015 do 30.11.2015 Stowarzyszenie NORA, realizowało projekt o nazwie "Sztuka, Kultura i taniec jako narzędzia edukacji" Projekt obejmował zorganizowanie wymiany międzynarodowej, która odbyła się w dniach 31.07 - 08.08.2015 w miejscowości  Rodowo.

W projekcie "Sztuka, Kultura i taniec jako narzędzie edukacji" wzięło udział 35 osób z 5 krajów:

- Polski,

- Turcji,

- Włoch,

- Bułgarii,

- Rumunii.


   Czytaj więcej...

Projekt 'Młodzieżowy klub Integracji Społecznej" był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwota dofinansowania wynosi 1 103 500 zł.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego” NORA a partnerami: Gmina Miejska Bartoszyce oraz Gmina Wiejska Górowo Iławeckie.

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej jest realizowany przez lidera projektu (NORA). Otwarty był 5 dni w tyg. w godzinach od 15:00 do 20:00.

Cele projektu i klubu:

Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 80 mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15 – 24 lat z miasta Bartoszyce w okresie 30 miesięcy poprzez działalność Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej.


   Czytaj więcej...

Projekt „Muzyka łączy a nie dzieli” realizowany jest w okresie maj – październik. Jest to projekt dzięki któremu młodzież ma okazję rozwinąć się w sferze muzycznej.

Głównym celem projektu ”Muzyka łączy a nie dzieli” było wspólne działanie, wspieranie oraz rozwijanie swojej pasji i siebie, pomagając sobie nawzajem w różnych rodzajach muzycznych oraz dziedzinach muzyki (mixing, mastering, dj’ing, beatbox, tworzenie podkładów muzycznych, bitów, aranżacja utworu muzycznego).

Poprzez realizacje projektu młodzież pokazała szerszej publiczności, lokalnej społeczności swoje talenty muzyczne, które rozwija w domu. Jest to inicjatywa młodzieżowa stworzona przez młodzież, która wspólnymi siłami założyła grupę pod nazwą Nora Studio i zauważa, ze ich rówieśnicy mają te same problemy jakie oni mieli na początku swojej drogi muzycznej.


   Czytaj więcej...

Projekt 'Młodzieżowy klub Integracji Społecznej" był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwota dofinansowania wynosi 1 103 500 zł.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego” NORA a partnerami: Gmina Miejska Bartoszyce oraz Gmina Wiejska Górowo Iławeckie.

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej jest realizowany przez lidera projektu (NORA). Otwarty był 5 dni w tyg. w godzinach od 15:00 do 20:00.

Cele projektu i klubu:

Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 80 mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15 – 24 lat z miasta Bartoszyce w okresie 30 miesięcy poprzez działalność Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej.

Grupa docelowa projektu:

Jest 27 osób w wieku aktywności zaw. 15-24 lat z miasta Bartoszyce niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z przynajmniej jednego z powodów wskazanych w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Działania proponowane w projekcie:

Wyjazdy integracyjno - warsztatowe (4dni)

Opiekę nad grupą. będą sprawować opiekun klubu, koordynator i psycholog. Chcemy, aby uczestnicy wybrali sami dokąd chcą pojechać na wyjazd integracyjno - warsztatowy. Będzie to pierwszy etap pracy uczestników z kadrą. Zależy nam, aby dopasowali wyjazd do własnych zainteresowań. Wyjazd będzie poza miejscem zamieszkania uczestników. Uczestnicy dowiezieni zostaną na miejsce wynajętym autokarem

Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe

1/ Zajęcia z socjoterapii, ( 2razy w m-cu x2godz)

2/ Doradztwo psychologiczne (zajęcia indywidualne i grupowe)- Ich celem jest wzmocnienie uczestników i pomoc w rozwiązywaniu napotkanych problemów, empatię, asertywność, radzenie sobie ze stresem i emocjami, podejmowania dobrych decyzji, umiejętności odizolowania się od negatywnej grupy rówieśniczej, kształtowania właściwych postaw zach.

3/ Spotkania z doradcą zawodowym. Dla każdego ucz zostanie wypracowany indywidualny planu działania. Dzięki czemu łatwiej będzie dopasować dla uczestników kursy zawodowe do własnych predyspozycji

Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania form integracji społecznej młodzieży

1/ zajęcia multimedialne (1x tyg po 2godz). Prowadzone przez grafika komputerowego i fotografa. Pierwszy zapozna uczestników ze światem komputerów i Internetu, pakietu MSoffice, grafiki komputerowej jak stworzyć stronę internetową i nią administrować. Drugi prowadzący prowadzić będzie zajęcia z filmowania, foto, obróbki filmów i zdjęć, fotografii studyjnej i plenerowej.

2/ zajęcia kuglarskie (taniec z ogniem, chodzenie na szczudłach),(1xtyg x2 godz)- stopniowe oswajanie z ogniem i zasady bezpieczeństwa, podstawowe techniki kręcenia poikami, kijami i wachlarzami sposoby konstruowania sprzętu treningowego.

3/ zajęcia tańca hip-hop, dancehall, waacking, hause, oldschool.- (1xtyg x2 godz) Ich celem jest, praca nad sobą, nauka kontrolowania swojego ciała, a także emocji.

4/ zajęcia sportowe. Będą odbywały się na hali sport.- (1xtyg x2 godz) w zależności od upodobań młodzieży: piłka halowa, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy) w tym dla każdego klubu raz w mies. wyjazd na basen.

Wszystkie zajęcia będą dostępne dla każdego z uczestników do wyboru w zależności od ich predyspozycji i zainteresowań. W każdym klubie uczestnicy będą mieli zapewniony poczęstunek (herbata, kawa, ciastka, napoje)i gotowe posiłki do podgrzania w mikrofalówce.

Kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe.

1/ Szkolenia ekonomii społecznej zostanie zorganizowane szkolenie z zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej + wizyta studyjna w celu pokazania dobrych praktyk i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

2/ Szkolenia z zakładania działalności gospodarczej z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, pisania wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na otwarcie działalności, tworzenia biznes planu i diagnozowania rynku.

3/ Indywidualne kursy zawodowe dla 20os z każdej edycji zostaną skierowane na indywidualne kursy zawodowe. Realizacja kursów będzie zlecona podmiotom zewnętrznym po określeniu predyspozycji zawodowych przez doradcę zawodowego, uczestnicy będą mieli do wyboru kurs zawodowy w kierunku swojej zaplanowanej wcześniej ścieżki rozwoju zaw. Wybór kierunków tych kursów będzie związany z indywidualnym planem działania oraz analizy lokalnego i regionalnego rynku pracy.

4/ Prawo Jazdy kat B. Kurs dla 20 osób w każdej edycji w celu podniesienia mobilności oraz atrakcyjności danej osoby na rynku pracy.

Warsztaty z zakresu równości płci.

Dwudniowe warsztaty skoncentrowane będą na zmianie mylnego stale jednak funkcjonującego w społeczeństwie, a w szczególności na wsiach i małych miastach wizerunku kobiet i mężczyzn oraz przyjmowanych przez nich ról w środowisku. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Odbyły się dwie edycje projektu. I od listopada 2012 roku do grudnia 2013, II od lutego 2014 do marca 2015.