Statut

Header page

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego

 

 

ROZDZIAŁ 1.

 

Przepisy ogólne

 §1.

Nazwa, osobowość prawna, siedziba

 1. Organizacja nosi nazwę „Stowarzyszenie NORA”, dalej zwana „Stowarzyszeniem”
 2. Stowarzyszenie, jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bartoszyce.

                                                                

§2.

Teren działania

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bartoszyckiego.

§3.

Możliwość zrzeszania się

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o podobnym zakresie i charakterze działań, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§4.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie jest niepolitycznym, niezarobkowym i niezależnym stowarzyszeniem mającym na celu aktywizację i działanie na rzecz społeczności powiatu bartoszyckiego.

§ 5.

Podstawy działania

Stowarzyszenie działa zgodnie z:

 1. Niniejszym statutem
 2. Regulaminem Stowarzyszenia
 3. Uchwałami władz Stowarzyszenia,

w ramach obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 

 

ROZDZIAŁ 2.

 

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 6.

Cele Stowarzyszenia

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wspieranie działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania lokalnych przedsięwzięć
 2. Profilaktyka uzależnień i działania wychowawcze w tym zakresie,
 3. Przeciwdziałanie agresji i działania wychowawcze w tym zakresie,
 4. Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 7. Ochrona i promocja zdrowia,
 8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 11. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 12. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 13. Promocja i organizacja wolontariatu,
 14. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, klubów sportowych, centrów aktywizacji społecznej i zawodowej, spółdzielni socjalnych.
 15. Pogłębianie więzi społecznych oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich dla wzajemnego poznania się różnych środowisk oraz szerzenie idei integracji europejskiej,
 16. Współpraca z międzynarodowymi instytucjami o podobnym charakterze,

§ 7.

Metody działania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizację zajęć i warsztatów pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów, szczególnie zajęć językowych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.
 2. Organizację imprez sportowych krzewiących ideę współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji,
 3. Fundowanie stypendiów,
 4. Wspieranie lokalnych inicjatyw przez m.in. pomoc w zdobyciu funduszy i doradztwo.
 5. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynny udział w życiu publicznym
  i kulturalnym.
 6. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, wykładów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji  celów Stowarzyszenia,
 7. Organizowanie koncertów, imprez kulturalnych i sportowych, przeglądów i festiwali oraz konkursów z udziałem wykonawców krajowych i zagranicznych,
 8. Prowadzenie zajęć z muzyki, tańca i sztuki,
 9. Prowadzenie programów promujących tolerancję i dialog społeczny,
 10. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych i sportowych na terenie kraju i poza jego granicami,
 11. Realizowanie międzynarodowych projektów, warsztatów oraz wymian młodzieży,
 12. Współpracę z instytucjami państwowymi i niepaństwowymi oraz innymi organizacjami społecznymi,
 13. Organizowanie i realizację programów walki z uzależnieniami.

ROZDZIAŁ 3.

 

Członkowie stowarzyszenia

§8.

Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

§ 9.

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację członkostwa popartą rekomendacją dwóch członków Zarządu.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, wspierająco finansowo, merytorycznie bądź rzeczowo działalność Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym zostaje osoba fizyczna, która swoją działalnością szczególnie przysłużyła się Stowarzyszeniu bądź realizacji jego celów statutowych.
 4. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych i wspierających odbywa się na drodze uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy liczonych od dnia złożenia deklaracji.
 5. Członkostwo honorowe nadawane jest poprzez uchwałę Walnego Zebrania na wniosek Zarządu bądź 6 członków Stowarzyszenia.

§ 10.

Prawa i obowiązki członków zwyczajnych

 1. Członkowie zwyczajni posiadają:
  1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. Prawo do uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  3. Prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością.
 2. Członek zwyczajny jest obowiązany do:
  1. Czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
  2. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
  3. Przestrzegania postanowień Statutu, uchwał Zarządu i innych uchwał Władz Stowarzyszenia,
  4. Dbałości o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 11.

Utrata członkostwa i zawieszenie w prawach członka zwyczajnego

 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
  1. Złożenia Zarządowi pisemnej deklaracji o rezygnacji z członkostwa,
  2. Nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
  3. Śmierci,
  4. Prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia,
  5. Działań szkodzących dobremu imieniu Stowarzyszenia,
  6. Gdy zawieszenie członkostwa trwa dłużej niż 1 rok.
 2. Zawieszenie członkostwa możliwe jest w przypadku:
  1. Długotrwałej niemożności w pracach Stowarzyszenia z powodów zdrowotnych,
  2. Długotrwałego wyjazdu,
  3. Zaistnienia innego, istotnego powodu wskazanego przez Członka
 3. Zawieszenie członkostwa oznacza zawieszenie praw członka określonych w § 10 ust. 1 pkt. 1 Statutu oraz obowiązków wymienionych w § 10 ust. 2 pkt. 1 i 2.
 4. Decyzja o utracie lub zawieszeniu członkostwa podejmowana jest w formie uchwały Zarządu.
 5. Od decyzji w sprawie utraty członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Wniosek o rozpatrzenie skargi złożony musi być nie później niż 7 dni od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o pozbawieniu członkostwa.

§ 12

Członkowie wspierający i honorowi

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz przysługuje im głos doradczy w trakcie Walnych Zebrań Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 4.

 

Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,

§ 14

Walne zebranie

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego zebrania należy:
  1. Określanie kierunków działania Stowarzyszenia,
  2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. Podejmowanie uchwały w kwestii absolutorium dla członków Zarządu,
  4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,
  5. Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
  6. Uchwalania Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia,
  7. Podjęcie uchwały w kwestii rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 15

Walne zebranie tworzą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał. O ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do oddania głosu.
 2. Walne Zebranie zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia, nie później niż 30 dni przed jego planowanym terminem, z inicjatywy własnej, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zebrania na wniosek bezwzględnej większości członków Zarządu Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Inicjatywa uchwałodawcza w Stowarzyszeniu przysługuje:
  1. Zarządowi Stowarzyszenia,
  2. Komisji Rewizyjnej,
  3. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.

§ 17

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. Kierowanie i koordynowanie pracy Stowarzyszenia i współpracy z innymi organizacjami,
  2. Reprezentacja Stowarzyszenia,
  3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  4. Prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  5. Ustalanie składki członkowskiej i częstotliwości jej pobierania.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są:
  1. Każdy członek Zarządu, jeżeli kwota zobowiązania nie przekracza 20000 pln (słownie dwadzieścia tysięcy złotych)
  2. Prezes i jeden członek zarządu działający łącznie, jeżeli kwota zobowiązania przekracza 20000 pln (słownie dwadzieścia tysięcy złotych).
  3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek zarządu – jednoosobowo.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej 3 członków Zarządu.

§ 18

Skład i powołanie Zarządu Stowarzyszenia, zawieszenie członka Zarządu Stowarzyszenia

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
  1. Prezes,
  2. Wiceprezes,
  3. Skarbnik
  4. Członek Zarządu
 2. Prezes Zarządu Stowarzyszenia powoływany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganego poparcia, wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.
 3. Prezes zarządu przydziela wybranym przez walne zebranie członkom zarządu funkcje wiceprezesa, skarbnika oraz członka zarządu.
 4. W przypadku zmniejszenia składu zarządu lub komisji rewizyjnej poniżej wymaganego statutem składu w trakcie kadencji, możliwe jest uzupełnienie składu osobowego zarządu i komisji rewizyjnej w drodze kooptacji, której dokonują członkowie organu który uległ zmniejszeniu. W ten sposób uzupełnić można nie więcej niż połowę składu zarządu i komisji rewizyjnej.
 5. Członek Zarządu Stowarzyszenia może zostać zawieszony w czynnościach w drodze uchwały pozostałych członków Zarządu podjętej na wniosek Prezesa. Uchwała podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu. Jej zatwierdzenie jest jednoznaczne z odwołaniem z pełnionej funkcji. Przyczynami zawieszenia są:
  1. Długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków,
  2. Działanie na szkodę Stowarzyszenia,
  3. Prowadzenie działalności sprzecznej ze Statutem, Regulaminem i uchwałami Stowarzyszenia oraz z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 19

Kadencja i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia

 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa rok.
 2. Kadencja rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.
 3. Z uzasadnionych przyczyn możliwe jest odwołanie Zarządu przez Walne Zebranie. Z wnioskiem o podjęcie takiej uchwały może wystąpić:
  1. 10 członków zwyczajnych,
  2. Komisja Rewizyjna.
 4. Uchwała o odwołaniu Zarządu podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 5. W przypadku odwołania Zarządu, Walne Zebranie wybiera nowy zarząd, którego kadencja liczona jest od dnia wyboru i kończy się w terminie wymienionym w ust. 2.

§ 20

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna ma w swoim składzie od dwóch do czterech członków.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 5. Jeżeli Komisja Rewizyjna, której skład wynosi dwóch członków podejmuje uchwały, wymagana jest jednomyślność.
 6. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Przeprowadzanie kontroli działalności Stowarzyszenia oraz ocena jej zgodności z prawem, Statutem, Regulaminem oraz uchwałami Stowarzyszenia.
  2. Przedstawianie opinii, wniosków i raportów pokontrolnych Walnemu Zebraniu.
  3. Przedstawianie Walnemu Zebraniu na wniosek projektodawcy, lub w uzasadnionym przypadku z własnej inicjatywy opinii na temat zgodności projektu uchwały z aktami wyższego rzędu.
  4. Składanie wniosku w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia na pierwszym Walnym Zebraniu następującym po zakończeniu kadencji przez Zarząd.

ROZDZIAŁ 5.

 

Majątek Stowarzyszenia

§ 21

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  1. Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
  2. Inne prawa majątkowe,
  3. Środki pieniężne
 2. Majątek służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Zabrania się w szczególności:
  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 22

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 1. Składek członkowskich,
 2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów zwykłych oraz windykacyjnych
 3. Dochodów z działalności własnej oraz majątku Stowarzyszenia
 4. Ofiarności publicznej.

§ 23

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 24

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ROZDZIAŁ 6.

 

Przepisy końcowe

§ 25

Zmiany w Statucie

 1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględna większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podmioty, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt. 2 i 3 przekładają projekt zmiany w Statucie na ręce Zarządu Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem Walnego Zebrania.

§ 26

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przez Walne Zebranie w obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.